BIBELORD

 

Galaterbrevet 3:27-28
Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek,

slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
 
Jesu systrar:
Matt 13:56
Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?
Mark 6:3

Är det inte snickaren, Marias som och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon?

Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem.

 

En kanaaneisk kvinna med sjuk dotter (enda mor och dotter i NT?)
Matt 15:21f
Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon.

En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade:

»Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.

« Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom:

»Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.« Han svarade:

»Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.

« Men hon kom och föll ner för honom och sade: »Herre, hjälp mig.

« Han svarade:

»Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.

« - »Nej, herre«, sade hon, »men hundarna äter ju smulorna som faller från

deras herrars bord.« Då sade Jesus till henne: »Kvinna, din tro är stark,

det skall bli som du vill.« Och från den stunden var hennes dotter frisk.

 

Mark 7:24f
Han begav sig bort därifrån och kom till trakten av Tyros, där han tog in i ett hus.

Han ville inte att någon skulle få veta det men lyckades inte hålla sig undan.

En kvinna, vars dotter hade en oren ande, fick höra talas om honom och kom

och kastade sig för hans fötter. Hon var inte judinna utan av syrisk-fenikisk härkomst.

Nu bad hon honom driva ut demonen ur hans dotter. Han sade:

»Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen

och kasta det åt hundarna.« - »Nej, herre«, svarade hon,

»men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar.

« Då sade han till henne: »För de ordens skull säger jag dig: gå hem,

demonen har farit ut ur din dotter.« Och hon gick hem

och fann flickan liggande på sin säng, fri från demonen.

Kvinnorna vid korset
Matt 27:55-61
Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på.

De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom,

och bland var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor,

och modern till Sebedaios söner.
På kvällen kom en rik man från Arimataia som hette Josef

och som också han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Piatius

och bad att få Jesu kropp. Pilatius gav då order om att den skulle utlämnas,

och Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav

som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten

för ingången till graven och gick därifrån. Maria från Magdala

och den andra Maria var där och satt mitt emot graven.

 

Mark 15:40-47
Längre bort stod också några kvinnor och såg på, och bland dem var

Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor

och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen.

Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem.
Då det redan hade blivit kväll - det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten

 - kom Josef från Arimataia, en ansedd rådsherre,

som också han väntade på Guds rike.

Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp.

Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött.

Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död.

När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen.

Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget.

Han lade honom i en grav som var uthuggen i berget

och rullade en sten för ingången till graven.

Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

 

Luk 23:49-56
Men alla hans vänner, och bland dem kvinnorna

som hade följt med honom från Galileen, stod på avstånd och såg alltsammans.
Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man

som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgärder.

Han var från Arimataia, en stad i Judeen, och han väntade på Guds rike.

Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den,

svepte den i linnetyg och lade den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd.

Det var förberedelsedag, och sabbaten skulle just börja.
Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus

följde med och såg graven och hur hans kropp lades där.

När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor,

och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet.

 

Joh 19:25-27
Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster,

Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala.

När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade

sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen:

”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.

 

Hon får inte glömmas…
Matt 26:6-13 Kvinnan med balsamflaskan
Mark 14:3-9 Kvinnan med balsamflaskan
Luk 7:36-50 Kvinnan som smorde Jesu fötter
Joh. 12:1-8 Maria i Betania smörjer Jesu fötter
 
Luk 15:8-10
Liknelsen om det förlorade myntet

Luk 24:13
Samma dag var två lärjungar på väg till Emmaus
24 :18 och den ene, som hette Kleopas…
(den andra ej namngivna måste väl ha varit en kvinnlig lärjunge ?!)

Joh 4:1-42
Jesus möte en samarisk kvinna vid Sykars brunn

Apg. 9:36f
I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga.

Apg 16:14f
Lydia i Filippi blir döpt med hela sitt hushåll och ber.

Apg. 21:7f
Filippos har fyra döttrar som profeterar (vers9)

Rom 16:3, 2 Tim 4:19 Apg 18:18 (seglar med Paulus)

 

Apg 18:26 (i synagogan)
Priska eller Priscilla, gift med Aquila har grundat husförsamlinga

LITURGISKA TEXTER

Inledningsord
Vi kommer från vår splittrade vardag
för att tillsammans söka oss mot helheten.
Vi bryr oss om olika saker,
arbetar mot olika mål.
Vi lever åtskilda från varandra
och splittrade inom oss själva.
Ändå vet vi att ingen gren är helt och hållet avhuggen från det Livets träd som bär och när oss alla.
Gud nu är vi samlade här och vi ber om att känna Din närvaro. Kom med din heliga Ande och uppfyll oss.
Amen.

Välsignelse
Välsignelse från Gud
som skapar och bär
som älskar och kämpar
som förnyar och ger liv
må omsluta oss till vila och trygghet
må utmana oss till äventyr och kamp.
Amen


En mors välsignelse
Må den store Guden
vara mellan dina båda axlar
för att beskydda dig
när du går och när du kommer.
Må jungfru Marias son vara nära ditt hjärta, och må den heliga Ande flöda över dig. Ja, må den heliga Ande flöda över dig!