S:t Jakobs kyrka

TVÄTTA VARANDRAS FÖTTER
– TJÄNA UTAN ATT UTPLÅNA SIG SJÄLV

Gemensam årskonferens för
Forum för prästvigda kvinnor,
Kristen & kvinna och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

17–19 april 2015 i Göteborg

Forum för Prästvigda kvinnor, Kristen & kvinna och Sveriges Ekumeniska kvinnoråd inbjöd till en gemensam årskonferens. Respektive årsmöte med årsmötesförhandlingar ägde rum separat men övrigt var gemensamt; gudstjänster, workshops, föredrag, måltider. Det gav tillfälle att lära känna varandra, umgås och dela erfarenheter.

Temat för årskonferensen "Tvätta varandras fötter – tjäna utan att utplåna sig själv" var inspirerat av Världsböndagens tema för 2015: Jesus sade: "Förstår ni vad jag har gjort för er?" Helgen handlade om vad Gud gör med och för oss, men också om hur vi kan tjäna Gud utan att bränna ut oss.

Över: Ulrika Lagerlöf Nilsson, Charlotta Dicklo, Maria Ottensten, Lis Carlander, Yvónne Steinvall, ?

Deltgagare i

Forum
för
prästvigda
kvinnors
årsmöte
i
Göteborg

17-19 april
2015

Kyrksalen
i S:t
Jacobs kyrka.

Ulrika Lagerlöf Nilsson

I samband med Forums årsmötesförhandlingarna i S:t Jacobs kyrka 18 april 2015 i Göteborg
talade Ulrika Lagerlöf Nilsson över ämnet
"Vald till biskop - vem kan bli det?"
utifrån sin avhandling "Med lust och bävan."

Vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan
under 1900-talet (2010).
 Mycket spännande och intressant berättade Ulrika om vad som påverkat tilsättning av biskopar under första delen av 1900-talet. Viktiga faktorer och resurser handlade om släkt och familj, kontakter och nätverk, utbildning och karriärvägar, strategier och målbild, ett rätt sätt att agera enligt den kyrkliga logigen och praxisen liksom synen på makt.

Ett livligt samtal följde med många tankar om både förr och nu.
Frågan ställdes vad som avgör om en kvinna blir biskop??????

Åsa Jonsson och Helena Lindström tar emot

Sammanfattning från årskonferensen 2013

Årskonferensen 2013 för Forum för prästvigda kvinnor hade i år, efter tidigare önskemål, ett samarrangemang med Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK). Konferensen ägde rum i Uppsala mellan 19-21 april och temat på konferensen var Det Goda Livet – Yttre tryck och inre vila. Några av oss lekte med orden och funderade även på formuleringen Inre tryck och yttre vila. Årsmötesförhandlingarna genomfördes separat, men allt annat; gudstjänster, workshops, föredrag, måltider etc.,

skedde gemensamt. Detta årsmöte var den första kontakten jag fick med Forum, och jag upplevde det mycket positivt att detta samarrangemang ägde rum. Det var spännande och roligt att träffas och dela lek och allvar inför Guds ansikte mellan samfundsgränserna. Temat var tänkt att hjälpa oss att hitta balansen i våra liv, både det inre livet och det yttre, som hade med arbete och engagemang att göra. När vi är i balans med oss själva och mår bra, det är då vi framför allt kan vara vår nästa till lags. Detta tema var välbehövligt, med tanke på hur både män, men framför allt tror jag kvinnor i dagens samhälle, hamnar i stress, utbrändhet eller annan form av utmattning. Då kan vi behöva stanna upp för att reflektera över våra liv, vår inre längtan, vår tro på Gud och på oss själva. Detta gavs möjlighet till på konferensen framför allt genom två föreläsningar, gudstjänster, väl valda workshops och spännande samtal utifrån temat "Det Goda Livet – Yttre tryck och inre vila."

Gudstjänster över samfundsgränser är för mig alltid mycket inspirerande och roligt, vilket det även var denna gång. Jag deltog i workshopen som bestod i att pilgrimsvandra till Uppsala högar, vilket var en trevlig och avslappnande upplevelse i det härliga vädret. På lördag kväll fick vi ta del i en fantastisk festmiddag med underhållning av både god mat, sång av några lokala förmågor och Forum Riks egen psalmskrivare, samt tal från några av de första prästvigda kvinnorna i Sverige och deras tidiga erfarenhet av att vara kvinna och präst.

Föreläsningen ”Drunkna inte i dina känslor” av författarna Maggan Hägglund och Doris Dahlin hade samma namn som deras bok. Föreläsningen gav både mig, men även många andra kvinnor på konferensen fler ord för vad många erfar och kämpar med i livet. De talade bland annat om känslomässigt begåvade människor, eller High Sensitive Persons (HSP) eller stark-sköra personer. Det är en person, man eller kvinna, som tar in intryck, upplevelser och erfarenheter med fler sinnen och med ett större känslouttryck. Stark-sköra personer suger in känslor andra inte själva kan härbärgera. När stark-sköra personer behöver bromsa, så gasar de i stället. De gav några tips till de personer som känner igen sig som stark-sköra:
-          sätt och hitta dina egna gränser
-          skriv dagbok
-          meditera på morgonen
-          sluta försöka tolka allting och lämna vissa saker utan åtgärd
-          låt bli att åka ambulans för att rädda alla
-          ryck ut ambulansen till sig själv ibland
-          ställ dig frågan: Men hur mår jag då?
-          lär dig hitta din ”off-knapp” och/eller
-          försök känna känslan men inte alltid agera på den
Allt detta för att återhämta kraft och energi och för att låta bli att få ”skavsår i själen”.  

Föreläsningen ”Yttre tryck och inre vila” av Britta Hermansson, riksevangelist och författare, lämnade framför allt en talande bild hos mig. Hon talade med entusiasm och glädje om en tvättmaskin. Om hur det inre kan bli lika tomt som när en tvättmaskin centrifugerar då det yttre trycket i livet går allt snabbare. Desto snabbare allting i det yttre livet går, desto större blir hålet inom oss. Och hon ställde sig frågan: ”Vad gör vi när tvättmaskinen stannar och hålet uppenbaras?” Hon menade att när vi vågar stanna upp så kan det börja växa fram saker ur hålet. Men det första vi tappar när tvättmaskinen stannar är oss själva och då gäller det först att hitta sig själv. Britta Hermansson lämnade några frågor efter sig som sedan blev grunden för samtalen och diskussionerna om yttre tryck och inre vila mellan Forum och SEK på söndagen. Följande frågor ställde hon:
-          Vad gör dig glad?
-          Vad gör dig engagerad?
-          Vem/vilka älskar du`?
-          Vad är du mest rädd för?
Och till sist gav hon en uppmaning om att ”mogna vackert”!

Guds frid och en härlig sommar hälsar nyvalda ledamoten i Forum för prästvigda kvinnor, Evelina Hermansson, pastorsadjunkt i Svenska kyrkan Örnsköldsvik.

Årsmöte 2013 - bilder från Facebook -
"Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan"

Årsmöte april 2012 Örgryte, Göteborg. Blandade bilder av Elisabet Johansson

Rapport - från 50-årsjubileet

av prästvigningen för Norges första kvinna.
Gunilla Jansson

Vårt kall – 50 år med kvinners prestetjenste i Den norske kirke

Den 7 maj 1961 - dagen före sin 60-års dag - installerades Ingrid Bjerkås, Norges första prästvigda kvinna, i Bergs kyrka, Skaland, ytterst på ön Senja i Nord-Hålogalands bispedöme. "Vaeret var strålende, og det kom flere folk til kirken enn den kunne romme. Mediedekningen var stor. Ingrid tok i mot hjerteligheten og varmen." Så beskriver Aud V. Tönnessen dagen i minibiografin över Ingrid Bjerkås som inleder jubileumsboken "Hun våget å gå foran".

Hon, Ingrid, var stadsflicka från Oslo med studentexamen och antagen till universitetsstudier men valde husmodersskola. Gifte sig vid 21 års ålder och fick två barn. Hon var intresserad och aktiv i politik, samhälls- och kulturfrågor medan de inomkyrkliga frågorna var perifera. Ingrid var trogen mot och kämpade för det hon trodde på och beredd att betala ett högt pris för det. Orädd att stå ensam mot auktoriteter och maktpersoner som bestred hennes kall. Upplevelsen av att vara kallad var drivkraften bakom hennes personliga motståndskamp under kriget. Hon kritiserade ledarna för den tyska ockupationsmakten och Quisling både muntligt och i brevform och hölls därför internerad i fyra år. Under denna tid blev prästkallet tydligt. Efter krigsslut och frigivning påbörjar hon, 50 år gammal, sina teologistudier. Att inte känna behov av bekräftelse från inomkyrklig miljö gav henne frihet till såväl prästkall som studier och tjänst.

Ingrid prästvigts den 16 mars 1961 i Vangs kyrka på Hedmark av biskopen i Hamar. Då hade prästtjänsten i Berg och Torskens församlingar hade varit utlyst tre gånger utan sökande, Ingrid söker och får tjänsten i april.

Resan från Olso till Senja liknar en vigningsfärd. När tåget stannar i Hamar finns hennes biskop Kristian Schjelderup och fru Nora med blommor och konfekt på stationen. I Tromsö väntar utflyttade Senjabor och andra för att välkomna den nya församlingsprästen med man. Hela kajen var fylld av folk när de kliver på båten som för dem till Senja.

När 50-års jubileet ska firas är det dit vi välkomnas. Fyra dagar 16-19 juni med fantastiskt väder och natur, engagerade stolta församlingsbor, väl förberett och genomfört program med nuvarande församlingspräst Ingunn Rinde i spetsen.

Dagar med inledande morgonbön ute på klippor mot havet. Färder med båt och buss till flera av de 17 predikoplatser där Ingrid verkat, en resa i respekt och fascination. Musikföreställningar med lokalt förankrade artister. Syföreningsdamer och byalag som tillreder och serverar mat och tårtor. Föreläsningsdag med Aud Tönnessen som ger en än tydligare bild av Ingrid Bjerkås, Jone Salomonsen som visar feminismens betydelse för möjligheten att kvinnor kan bli präster, Hanna Stenström som redogör för några principfrågor kring historiens roll och den nutida kontexten i formulerandet av teologi och kyrkoliv. Panelsamtal mellan domprost, ordförande i norsk kvinnlig teolog förening och expeditionschef i kyrkodepartementet kring vilka utmaningar prästvigda kvinnor möter idag.

Presentation av jubileumsboken som rymmer 18 artiklar ordnade i tre tematiska avdelningar. Första delen om Ingrid Bjerkås, som husmorsteolog och reformator, om hennes församlingsbors omsorg att ta extra väl vara på sin präst, om starkt systraskap i kustmiljö. Andra delen ger inblick i olika historiska linjer fram till genombrottet för kvinnor att bli prästvigda i Norge. Den tredje delen lyfter nutida frågeställningar kring kvinna och biskop, kvinnliga gudsbilder, inklusivt språk och prästvigda kvinnors arbetssituation.

Fest middag och utomhuskonsert i midnattssol i Hamn som varit centrum och logi för jubileet så avslutande Fest gudstjänst i Bergs kyrka där hon började.

Vi var ca 130 anmälda deltagare; däribland 16 familjemedlemmar till Ingrid Bjerkås, 5 män som varit inneboende skolpojkar i Bjerkås prästhem när Ingrid påskyndat öppnande av realskola hösten 1961, det första brudpar hon vigde, 17 prästvigda kvinnor i Nord-Hålogalands stift, 50 tal präster från övriga Norge, representanter för kommuner, kyrkan på nationell nivå och universitet, 5 representanter från Svenska kyrkan.Vi gladdes över jubileet, över goda samtal, över tydliggörandet av prästvigda kvinnors betydelse för kyrka och samhälle.

Gunilla Jansson,

representant för Härnösands stift samt för Forum för prästvigda kvinnor i Sverige

Jubileumsboken "Hun våget å gå foran" Ingird Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge

redaktörer: Björg Kjersti Myren og Hanne Stenvaag

utgiven på Verbum Forlag 2011, Norge
 

"HOPP, VISION, STRATEGI"
Riksårskonferens för Forum för prästvigda kvinnor Norrköping 2-4 april 2011.

Jag vet väl vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte   olycka.
Jag skall ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11

 

Inspirerande årskonferens i Norrköping

Första helgen i april 2011 var vi samlade i Norrköping till årskonferens för

Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan under temat Hopp, vision och strategi.
Stort tack till Forum i Linköpings stift för allt arbete ni har lagt ner

i förberedelser och under tiden för att förverkliga de här fortbildningsdagarna!
Vi som hade gläjden att vara med reste verkligen hem till våra olika stift

och uppgifter med stärkt hopp, inspirerande visioner och uppfriskat strategiskt tänk.
 
 Givande program
Mycket givande var det att lyssna till kyrkohistoriker Sinikka Neuhaus, Lunds universitet.

I en homiletisk workshop, under Carina Sundbergs ledning,

 och i samtal efter den starka filmen ”Precious” bidrog vi gemensamt

till fördjupade insikter både i predikandets konst och empatins konst.

Vi hann också med ett besök på Norrköpings spännande ”Arbetets museum”.

Museet är inhyst i de gamla industrilokalerna i centrala sta´n, vilket bidrar till

att ”vanliga” människors historia och livsberättelser mer påtagligt kommer oss till mötes.

Under konferensens sista dag talade Rini Ralte, teologie professor från Bangalore,

om kvinnors situation i Indien både i kyrka och samhälle.

Biskop Eva Brunne, Stockholm stift och nytillträdde biskop Martin Modéus i Linköping

samtalade kring ledarskap med landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson.

Massor med god mat, goda möten och fina gudstjänster inramade dagarna.

Birgitta Westlin

Forums årskonferens 2013   Bidltext.

Kopierad från Forums sida på Facebook.

 Bild 1.  Så var det dags att dra igång årskonferensen i Uppsala tillsammans
med Forum för prästvigda kvinnor. Syndafloden, eller annan flod/synd
drabbade oss på vägen hit. Översvämning i Knivsta försenade alla tåg och Fyrisån svämmar över på alla breddar.

 Bild 2. Och de här lika glada och fantastiska kvinnorna mötte alla från Forum för prästvigda kvinnor när de anlände, Åsa Jonsson och Helena Lindström. Det var en och samma konferensbyrå, med borden bredvid varandra så gemenskapen började  redan i foajén.

 Bild 3. Och här kommer damerna på andra sidan bordet. Sverige, Norge,
Finland och Island representerade. Bara Danmark saknades. Det får vi ordna till!

 Bild 4. Nu har vi fått lyssna på fantastiska Britta Hermansson, riksevangelist
från Gemensam Framtid: Hitta sig själv är det första man måste göra!
Varje människa bär sin egen berättelse.

 Bild 5. Årsmötet fortsätter idag. Vi började med morgonbön med Världsböndagen i fokus. Else-Britt spelade flöjt i den vackra
gudtjänstlokalen i Uppsala missionskyrka.

 Bild 6. Efterlängtad kaffepaus för alla deltagare på den gemensamma
årskonferensen. Sen fortsätter årsmötesförhandlingarna...

 Bild 7. Nu har vi njutit av olika workshops. Till exempel en underbar stadsvandring där vi mötte olika kvinnor från Uppsala: Fadime, drottning Kristina
som abdikerade på Uppsala slott, Karin Boye med flera. Tack Åsa!

 Bild 8. Sen blev det musik av det duktiga Bilda-bandet Tredje gången gillt.
Bra musik och väldigt bra texter:
Ta dig samman och gör dina val!

 Bild 9. Dagen avslutas med fest! God mat, efterrätt och fantastiska berättelser
ur levande livet av kvinnor som lever livet!

 Bild 10. Nu har vår gemensamma årskonferens avslutats. Först med djupa, innerliga samtal i smågrupper och sedan en fin nattvardsgudstjänst
i Uppsala missionskyrka. Lasse Vallmoss sa i sin predikan: "Välkommen hit. Välkommen hem. Så står det på många skyltar här i Uppsala, men när Jesus säger det, då är det på riktigt."
Tack ni alla som kom till konferensen och gav av ert hjärta.
Gud välsigne oss alla!

Sammanställt av Elisabet Johannson